Sklep internetowy WSDrumheads działający pod adresem www.wsdrumheads.com prowadzony i administrowany jest przez firmę Drumhouse Wojciech Siatkiewicz z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 40 31-546 Kraków, o numerze NIP:9451043789 REGON:121389978 zarejestrowaną przez Prezydenta M. Krakowa. E-mail: info@wsdrumheads.com kontakt: 660 792 895, konto bankowe: 50 1020 5558 1111 1826 1910 0058

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.wsdrumheads.com. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje jedynie w dni robocze.

2. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów na stronie internetowej www.wsdrumheads.com. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie www.wsdrumheads.com nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego www.wsdrumheads.com oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ZAMÓWIENIE TOWARU

1. Do złożenia zamówienia nie wymagana jest rejestracja na stronie.  Każdy Klient może dobrowolnie utworzyć konto w sklepie. Utworzenie konta ma na celu uzyskanie przez Sprzedającego  danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.

2. Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy towaru, adres e-mail, telefon kontaktowy.

3.W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru:
a) zamawianych Produktów i ich ilości
b) sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub rachunek
c) sposobu płatności


4. Wysłane przez WS Drumheads potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Drumhouse Wojciech Siatkiewicz.

5. Prawidłowo wypełniony formularz zakupu wymaga wypełnienia wszystkich pól. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez klienta w przeciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

6. Ilość oferowanych Produktów na stronie www.wsdrumheads.com jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

7. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności zamówionych przez Kupującego towarów oraz  braku możliwości realizacji zamówienia, firma WS Drumheads niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

8. Ceny towarów podane są w PLN i są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny podanej w ofercie doliczyć trzeba koszty wysyłki

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA TOWARU

1. Na całkowity koszt zamówienia składają się cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana na www.wsdrumheads.com jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego
 
2. Płatność za zamówiony towar możliwa jest

płatność przelewem internetowym Przelewy24;
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 
3. Koszty transportu uzależniony jest od wagi paczki i gabarytów produktu i ponoszony jest przez Kupującego. Jeśli zamówienie przekroczy wartość 299 zł przy wyborze płatności przelewem, nasza firma pokrywa koszty transportu, promocja ta nie dotyczy zamówień płatnych za pobraniem.

4. Sprzedający wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup zgodnie z danymi podanymi w formularzu zakupu (paragon fiskalny lub, na żądanie, faktura VAT). Produkty objęte są 2-letnią gwarancją.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Kupujący będący Konsumentem, ma prawo odstąpić na piśmie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zakupionym produktem. W takim wypadku umowa kupna-sprzedaży uważana jest za niezawartą.  Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać w  drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar przymierzając go, produkt jednak nie może nosić śladów używania.

4. Zwracany produkt należy odesłać na adres siedziby Drumhouse Wojciech Siatkiewicz ul. Mogilska 40 31-546 Kraków, zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pieniądze wpłacone przez Klienta zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Klienta najpóźniej w ciągu 14 dni.

5. Firma Drumhouse Wojciech Siatkiewicz zwraca opłatę uiszczoną za produkty wraz z kosztem dostawy do Klienta, z tym zastrzeżeniem, że koszty zwrotu przez Klienta do firmy WS Drumheads obciążają Kupującego. Zwrot kosztów dostawy dostosowany do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu

6. Firma WS Drumheads nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zwrocie należności jeśli konsument, mimo prośby przesłanej na jego e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot, lub gdy przekaże błędne dane.

7. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb.

8. Nie ma możliwości zwrotu towarów, które były nastrojone ne specjalne życzenie Klienta. Taki towar został rozpakowany, złożony i używany, aby dostosować go do potrzeb Klienta.


REKLAMACJE

1. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji.

2. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać Produkt na adres Drumhouse Wojciech Siatkiewicz ul. Mogilska 40 31-546 Kraków. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (np.: fakturę, potwierdzenie przelewu lub zapłaty) wraz z opisem reklamacji.

3. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

4. Odesłanie Produktu naprawionego, nowego lub zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania o wadzie. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwróci Kupującemu po rozpatrzeniu reklamacji.

5. Różnice w wyglądzie produktów wynikające z ustawień monitora Kupującego np. kolor produktu, czy inna rozdzielczość monitora nie mogą być podstawą do reklamacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupujący przed złożeniem zamówienie może skonsultować się ze Sprzedającym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI Ogólnie


Zachowanie poufności danych jest dla firmy Drumhouse Wojciech Siatkiewicz jest bardzo ważne. Dlatego przygotowaliśmy dokument „Polityka Prywatności’, aby każdy klient wiedział, w jakim celu je przetwarzamy.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Podawane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę Drumhouse Wojciech Siatkiewicz.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają pracownicy firmy Drumhouse Wojciech Siatkiewicz i mogą być udostępniane w ramach sieci sklepów Drumhouse Wojciech Siatkiewicz. Nie udostępniamy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza Drumhouse Wojciech Siatkiewicz.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych danych osobowych poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest konieczne podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:  W każdej chwili możesz zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, wystarczy, że się z nami skontaktujesz.

Prawo do przenoszenia:  Masz prawo otrzymać kopię swoich danych; może ona zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to tylko danych osobowych, które zostały nam powierzone.

Prawo do poprawiania danych: Masz prawo domagać się poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych: Masz prawo w każdej chwili usunąć swoje dane przetwarzane przez Drumhouse Wojciech Siatkiewicz.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni: Masz prawo nie wyrazić zgody na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na opracowywanie analizy Twojego profilu, która jest sporządzana w celu przygotowania materiałów marketingowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego postępując z instrukcjami zawartymi w każdej takiej wiadomości e-mail

Prawo do ograniczenia: Masz prawo zażądać, aby Drumhouse Wojciech Siatkiewicz zredukował przetwarzanie Twoich danych osobowych gdy zawiadomisz nas, że Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne. Wtedy Drumhouse Wojciech Siatkiewicz musi ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu zweryfikowania ich poprawności. Gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem - możesz wtedy nie wyrazić zgody na wykasowane danych osobowych, a zażądać ograniczenia ich użytkowania. Gdy Drumhouse Wojciech Siatkiewicz nie musi już przechowywać Twoich danych, ale są one konieczne do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  Jeśli uważasz, że firma Drumhouse Wojciech Siatkiewicz przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.



POLITYKA PRYWATNOŚCI Zakupy ONLINE W Drumhouse Wojciech Siatkiewicz

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Twoich danych używamy w celu zrządzania zakupami dokonanymi online na naszej stronie, w celu realizacji Twoich zamówień, zwrotów, reklamacji, gwarancji oraz wysyłania powiadomień o statusach dostawy czy w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów i zamówieniem. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami, do przetwarzania procesu ratalnego czy wysyłki towarów. Na naszej stronie oferujemy różne metody płatności i przeprowadzimy analizę, aby sprawdzić, które z nich są dla Ciebie dostępne - w tym celu sprawdzimy historię Twoich płatności i historię wiarygodności kredytowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

- dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu - informacje na temat płatności i historię płatności - informacje kredytowe - informacje na temat zamówień

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy, w celu świadczenia usług i dostarczenia zamówień. Firmy Kurierskie, z którymi współpracujemy mają niezależne prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych lub jest do tego zobowiązanych.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres -firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, agencje badania wiarygodności kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności kredytowej oraz firmy windykacyjne.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz naszym klientem.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI Marketing w Drumhouse Wojciech Siatkiewicz

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Twoich danych osobowych będziemy używać w celu przesyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – telefonicznie, SMS-owo, pocztą e-mail.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

- dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, historia zakupów
- jakie produkty u nas zakupiłeś

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego .

Prawo do wycofania zgody: Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych  osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Wystarczy, że poinformujesz nasz o wycofaniu zgody.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. 

 Podmiot kontrolujący dane osobowe:

Drumhouse Wojciech Siatkiewicz, Wojciech Siatkiewicz ul.Mogilska 40 Kraków, telefon: 660 792 895, info@drumhouse.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWAYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest firma Drumhouse Wojciech Siatkiewicz z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 40 31-546 Kraków, o numerze NIP:9451043789 REGON:121389978 info@wsdrumheads.com 660 792 895

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Drumhouse zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 16-22 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

4. Zakładając konto użytkownika lub składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

5. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku niezapłacenia należności na rzecz Drumhouse , podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

6. Kupujący mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.

7. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayPro SA. w ramach systemu płatności Przelewy24 , która administruje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasad korzystania z serwisu znajdują się na stronie www.przelewy24.pl


POLITYKA COOKIES

1. Witryna internetowa www.wsdrumheads.com wykorzystuje pliki Cookie w celu zapamiętywania koszyka produktów podczas zakupów na stronie, głosowania w ankietach umieszczonych na stronie oraz przy dodawaniu opinii do produktów. Na stronie www.wsdrumheads.com działają także aplikacje należące do firm zewnętrznych. Aplikacje te również mogą używać plików cookies w celach anonimowej analizy ruchu na stronie - czyli w celach statystycznych. Odpowiedzialna za pliki zewnętrzne jest aplikacja Google Analitics należąca do Google Ireland Gordon House Barrow Street Dublin 4 Irlandia.

2. Każdy użytkownik witryny, może samodzielnie zdecydować w jaki sposób jego urządzenie zapisuje pliki cookie. Aby zmienić swoje preferencje w zakresie zapisywania plików cookie w swoim urządzeniu, należy zmienić ustawienia/preferencje przeglądarki internetowej, które domyślnie pozwalają na zapisywanie cookies ze strony wsdrumheads.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dotyczy promocji jednodniowych: Promocyjna cena produktów obowiązuje tylko w dniu wyświetlania promocji na stronie www.wsdrumheads.com Klient nie może żądać zwrotu różnicy w cenie jeśli zakupi towar w standardowej cenie przed ukazaniem się promocji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2017

4. Spory mogące wystąpić pomiędzy Kupującym a Drumhouse Wojciech Siatkiewicz z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 40 31-546 Kraków, o numerze NIP:9451043789 REGON:121389978 zostaną poddane rozstrzygnięciu Sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. - kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).